E-sprawozdanie – co zawiera i kto jest odpowiedzialny za sporządzenie?

przez | 5 lipca 2021

Sprawozdania finansowe to jeden z najważniejszych raportów przedsiębiorstwa, sporządzany z końcem roku obrotowego. 

Jest to obowiązek nakładany przez ustawę o rachunkowości i dotyczy wszystkich jednostek gospodarczych, stosujących pełną księgowość. Co zawiera i kiedy trzeba je złożyć?

Czym jest e-sprawozdanie?

To nowoczesna, elektroniczna forma sprawozdania finansowego. Od 1 października 2018 roku już nie można składać raportu w formie papierowej. Dopuszcza się tylko te wykonane w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (potwierdzonym!) na platformie ePUAP.

Kto może wykonać i złożyć raport?

Według ustawy o rachunkowości zobligowani są do tego członkowie zarządu, wspólnicy czy właściciele. W przypadku, gdy osoba taka nie zna się na rachunkowości, sprawozdanie wykonuje główna księgowa, która bierze na siebie odpowiedzialność za rzetelne sporządzenie pisma.

Co musi zawierać sprawozdanie finansowe?

Dobrze wypełniony dokument powinien zawierać ogólne wprowadzenie, gdzie znajduje się opis polityki rachunkowej firmy, wyjaśnienie i informację na temat wybranych kwestii. Ponadto według  art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości, musi także zawierać:

  • rachunek strat i zysków – przychody, zyski, straty, koszty oraz obciążeniach wyniku finansowego z bieżącego i poprzedniego roku,
  • bilans – aktywa i pasywa na dzień kończący rok podatkowy (bieżący i poprzedni).

W przypadku banków lub zakładów ubezpieczeń w sprawozdaniu musi się znaleźć zmiany w funduszu własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

e-sprawozdania

Do kiedy trzeba złożyć raport?

Maksymalny termin złożenia to 3 miesiące od dnia bilansowego, który w większości firm wychodzi 31 marca. Gdy dokument nie zostanie dostarczony, na osobę odpowiedzialną może zostać nałożona kara pozbawienia wolności od miesiąca do 2 lat.