Zmiany w przepisach odnoszące się do spółek handlowych

przez | 15 lutego 2023

13 października 2022 roku została wprowadzona w życie nowelizacja odnosząca się do spółek handlowych. Reforma, która odniosła się do pięciu głównych obszarów, m.in. prawo grup spółek. Jednak to nie wszystko. Lista opublikowanych zmian jest spora i w przypadku wielu spółek, może mieć istotny wpływ na zmianę jej funkcjonowania. Czego można się spodziewać?

Rady nadzorcze spółek kapitałowych

Reforma KSH w dużej mierze odniosła się m.in. do zmian w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Osoby, które zajmują takie stanowiska od w/w/ dnia mają obowiązek sporządzać raport z działalności rady nadzorczej. Co więcej, w określonym terminie musi on zostać przedstawiony walnemu zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy. Do tego doszło do ujednolicenia ustawowych standardów podejmowania uchwał rady nadzorczej. Chodzi tu o takie kwestie, jak organizowanie głosowania jawnego, czy też uzyskanie bezwzględnej większości głosów, aby wniosek faktycznie został przyjęty. Obowiązkiem stanie się także udział kluczowego biegłego rewidenta spółki w każdym posiedzeniu rady nadzorczej. Jego rola będzie m.in. ocena sprawozdania finansowego.

prokura łaczna

Zarząd spółek kapitałowych

Nowelizacja dotychczasowej ustawy wprowadziła wiele zmian. Część z nich odniosła się również do zarządu spółek kapitałowych. Mowa tutaj m.in. o takich kwestiach jak: obowiązek protokołowania uchwał zarządu, czy też udzielania natychmiast informacji odnoszących się do takich kwestii jak: sytuacja spółki, uchwały, jakie mają zostać poddane dyskusji, realizacja poszczególnych transakcji. Z takimi zmianami, jakie zostały wprowadzone, pomoże zapoznać się kancelaria prawna np. ta pod tym linkiem.