Wydłużony termin zgłoszenia beneficjentów do CRBR

przez | 11 maja 2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych powstał w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, iż w skomplikowanej strukturze korporacyjnej istnieje większa możliwość ukrycia prawdziwej tożsamości, stąd spółki zobowiązane są udostępniać dane osób decyzyjnych nie tylko Ministrowi Finansów, ale również każdemu obywatelowi.

Dane są publiczne, stąd wskazuje się iż zwiększy to zaufanie społeczeństwa do rynku finansowego oraz do osób mających wpływ na obrót gospodarczy.

Jakich spółek dotyczy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Wszelkie spółki jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i akcyjne ( z wyjątkiem publicznych) mają obowiązek dokonania zgłoszenia i podania aktualnych danych. Dotyczy to wszelkich osób fizycznych, które sprawują pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad spółką. Osoby takie najczęściej posiadają szerokie uprawnienia i mogą dokonywać transakcji okazjonalnych. W przypadku spółek z o.o. jest to wspólnik lub wspólnicy posiadający ponad 25% udziałów.

Jak dokonać zgłoszenia?

Aby zgłosić beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy wejść na stronę ministerstwa i wypełnić zgłoszenie. Termin zgłoszeń spółek powstałych przed 13 października 2019 upłynął 13 kwietnia 2020 roku. Jednak został on wydłużony z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa. Spółki mają w związku z tym więcej czasu na zgłoszenia. Ostateczny termin mija 13 lipca 2020 roku.
Za podawanie nieprawdziwych danych grozi odpowiedzialność karna, natomiast za brak zgłoszenia kara nawet 1 000 000 zł.
Aby dokonać zgłoszenia należy posiadać podpis elektroniczny, bądź profil zaufany ePUAP.

Jakie dane?

W przypadku spółki:

 • nazwa,
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer w KRS,
 • NIP,
  Dane beneficjenta:
 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • PESEL lub data urodzenia,
 • informacja o wielkości i charakterze udziału oraz uprawnieniach, które posiada beneficjent w spółce.

Więcej przeczytasz na stronie: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.html