Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je przygotowywać?

przez | 10 sierpnia 2020

Sprawozdanie finansowe to termin prawdopodobnie doskonale wszystkim znany. Jednak niewiele osób – oprócz oczywiście tych, które sprawozdaniami zajmują się na co dzień – wie, czym dokładnie one są. Wato zatem przyjrzeć się nieco lepiej temu, czym jest tego rodzaju sprawozdanie, a także kto i w jakim celu jest zobowiązany je przygotowywać.

Sprawozdawczość finansowa – najważniejsze zasady

Najistotniejszym celem sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie informacji o działalności gospodarczej danej jednostki, a jej głównym narzędziem jest właśnie sprawozdanie finansowe. Informacje, które w takim sprawozdaniu muszą zostać zawarte, dotyczą stany majątkowego przedsiębiorstwa, jego sytuację finansową i dochody. Ważne jest to, że sprawozdanie przygotowywane jest dla danego okresu – najczęściej jednego roku i dotyczy wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo w tym właśnie czasie. Oceniając majątek danej jednostki, stosuje się zasadę, według której ocenia się go po kosztach nabycia.

Najważniejsze elementy, które powinno posiadać sprawozdanie finansowe to bilans i rachunek zysków i strat. Musi ono zawierać również rachunek przepływu środków pieniężnych ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, a także informacje o zaistniałych zmianach w funduszu własnym, wraz z wyjaśnieniem przyczyn takiej sytuacji. W przypadku niektórych rodzajów jednostek, jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, spółdzielnie, a także spółki skarbu państwa sprawozdanie powinno również zawierać informacje na temat zamierzeń zakładanych na dany okres i zaistniałych zagrożeń.

Kto powinien przygotowywać sprawozdania finansowe?

Sprawozdawczość finansowa dotyczy wszystkich jednostek gospodarczych, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej rachunkowości gospodarczej, czyli ksiąg rachunkowych, co definiuje szczegółowo Ustawa o rachunkowości z 1994 roku (z późniejszymi zmianami). Są to wszystkie spółki – zarówno spółki prawa handlowego, jak i cywilne. Obowiązkowi przygotowywania sprawozdań finansowych podlegają również prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne, jeżeli ich roczny obrót wynosi nie mniej niż równowartość 2 mln euro. Dotyczy to również między innymi banków, różnego rodzaju funduszy, jednostek samorządowych, organizacji i fundacji (niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy wyłącznie statutową).

Gdzie trafiają sprawozdania?

W przypadku przedsiębiorstw i organizacji, które działają na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe powinny być składane do KRS i do Urzędu Skarbowego. Jednak podlegające obowiązkowi sprawozdawczości finansowej osoby fizyczne nie prowadzą działalności na podstawie wpisu do KRS, tylko do rejestru przedsiębiorstw. Sprawozdania finansowe składają do US razem z rocznym rozliczeniem podatkowym.